گره

گره چینی یکی از هنرهای سنتی چینی است که بویژه در امر خیاطی و طراحی لباس بکار گرفته می شود. یادگیری آن برای طراحان لباس و خیاطان و نیز کسانیکه کار صنایع دستی انجام می دهند توصیه می شود.

گره گرهگره