نقاشی

نقاشی چینی در دفتر ایران و چین توسط اساتید ایرانی و چینی آموزش داده می شود و به تمامی هنرجویان پس از پایان دوره امکانی برای برگزاری نمایشگاه گروهی داده خواهد شد.

نقاشی چینی 1024x859 نقاشینقاشی