مهارت ترجمه متون

بسیاری از زبان آموزان در مراجعه به دفتر ایران و چین نسبت به افت کیفیت زبان خود علیرغم اینکه بسیار هم مطالعه داشته اند سخن می گویند.

photo 2017 11 12 14 55 21 1024x768 مهارت ترجمه متونمهارت ترجمه متون

دفتر ایران و چین با برگزاری کلاس مهارت ترجمه متون دو هدف عمده را دنبال می کند که نخست بالا بردن مهارت ترجمه ی کتبی زبان آموزان بوده و دوم کمک به آنها برای ترجمه ی متون لازم و ضروری برای ایران تا با چاپ آنها آشنایی با ادبیات چین صورت پذیرفته و به مرور مترجمان متون بشکل تخصصی منسجم گردند.

photo 2017 09 18 07 55 23 1024x780 مهارت ترجمه متونمهارت ترجمه متون