مجیانگ

بازی مجیانگ یکی از بازی های سنتی چینیان است که از زمان باستان تا به امروز جمع های خانوادگی و دوستانه را دور هم گرد می کرده و ساعت ها و حتی روزها آنها را دور هم نگاه می داشته است . این بازی نیز در دفتر ایران و چین آموزش داده می شود.

مجیانگ مجیانگمجیانگ