زبان چینی خصوصی

زبان چینی خصوصی

whn 1 1024x768 زبان چینی خصوصیزبان چینی خصوصی

دفتر ایران و چین یکی از رسالت های خود را در زمینه ی آموزش زبان چینی با محوریت زبان آموز می داند. اینکه هر زبان آموزی که بخواهد بر اساس نیاز ها و توانایی های خودش زبان چینی را  بیاموزد و ضمن جلوگیری از اتلاف وقت در آن موفقیت حاصل کند تا بتواند در زمینه ی فعالیتش از آن بهره مند شود که این از وظایف دفتر ایران و چین می باشد بنابراین کلاس های خصوصی دفتر ایران و چین بر همین منوال بنا شده و چه در محل دفتر چه در محل زبان آموز با روش WHN اجرا می شود.

photo 2017 10 28 23 09 45 1024x768 زبان چینی خصوصیزبان چینی خصوصی photo 2018 02 18 14 13 05 1024x768 زبان چینی خصوصیزبان چینی خصوصی