خوشنویسی

خوشنویسی چینی در دفتر ایران و چین توسط اساتید چینی آموزش داده می شود و به تمامی هنرجویان پس از پایان دوره امکانی برای برگزاری نمایشگاه گروهی داده خواهد شد.

خوشنویسی خوشنویسیخوشنویسی