تور جاده ابریشم

photo 2018 02 01 11 12 44 تور جاده ابریشمتور جاده ابریشم

تور جاده ابریشم ایران در ادامه ی تور جاده ی ابریشم دنیاست که شرق دنیا را به غرب دنیا می رساند. دفتر ایران و چین طی دو مسیر تور جاده ابریشم ایران را مورد مطالعه قرار داده و با کمک مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم در هماهنگی با شهرداران شهرهای در مسیر تور جاده ابریشم ایران را برگزار می کند.

مسیر البرز:

ماکو، جلفا، تبریز، زنجان، قزوین، تهران، سمنان، نیشابور و مشهد

مسیر زاگرس:

کرمان، شیراز، یزد، اصفهان، کاشان، همدان، قزوین، زنجان، تبریز