تاریخ فرهنگ چین

تاریخ و فرهنگ چین 1024x701 تاریخ فرهنگ چینتاریخ فرهنگ چین

اساس مطالعات چین را می توان به این ترتیب برشمرد ابتدا زبان چینی سپس اندیشه و حکمت شرق بعد از آن تاریخ فرهنگ چین سپس تاریخ . ادبیات چین و در مرحله ی بعد سینما، غذا، هنر، و طب سنتی چین دانست. علاقمندان به مطالعات چین باید در نظر داشته باشند که برای شناخت هر ملتی ابتدا باید این ترتیب را لحاظ کنند البته این برای آن دسته از علاقمندانی است که می خواهند به شکل تخصصی و حرفه ای چین را مطالعه کنند که از نظر ما دوره ی این مطالعات ۲ سال بطول می انجامد و تازه پس از آن می توانید مبحث مورد علاقه ی خود را برای ادامه مطالعه انتخاب کرده و در آن حوزه پژوهش کنید.