تاریخ ادبیات چین

فهرست مطالب

 • بخش نخست: چین باستان

 

 1. فصل یک: بستر اندیشه گی 

 • صد مکتب 

 • تائوئیسم

 • کنفسیوسیسم 

 

 1. فصل دو: نثر کهن و هشت نویسنده بزرگ باستانی

 • سی مه چین 

 • خن یو 

 • لیو جونگ یوان

 • ائو یانگ شیو

 • سوشون 

 • سوشی 

 • سوجه 

 • وانگ ان شی 

 • جنگ گونگ

 

 1. فصل سه: شعر کهن و شاعران نامدار باستانی

 • چو یوان و شعر غنایی

 • تائو یوان مینگ و شعر عزلت 

 • لی بای و شعر رومانتیک 

 • دوفو و شعر رئالیستیک 

 • بای جو ای و سبک یوای فو نو 

 

 1. فصل چهار: چی و چی سرایان مشهور باستانی 

 • سوشی 

 • لی چینگ جاو

 • شین چی جی 

 

 1. فصل پنج: نمایشنامه های ماندگار دوران باستان 

 • متهم دوئه اثر یوان گوانگ خن چینگ 

 • داستان عاشقانه خانه ی غربی اثر یون جن

 • سایبان گل صد تومنی اثر تانگ شین جو 

 

 1. فصل شش: رمان های مشهور دوران باستان 

 • داستان کشورهای سه پادشاهی اثر لو گوان جونگ 

 • داستان حاشیه ی اب اثر سی نای ان 

 • سفر به باختر اثر وو چنگ ان 

 • نقال سفره خانه اثر پو سونگ لینگ 

 • رویای عمارت سرخ اثر چاو شوا چین