برش

حتما شما انواع نقش هایی که بر روی کاغذهای قرمز بر روی در و پنجره های شیشه ای چینیان چسبانده می شود دیده اید. این هنر یکی از هنرهای باستانی چینی است که آموزش آن به مربیان مهد و مدارس توصیه می شود.

برش برشبرش